Privacyverklaring

UW PRIVACY

Dit is de privacyverklaring van Vitaliteitscoach-Oss.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Vitaliteitscoach-Oss doet haar best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
* Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens.
* Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
* Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
* Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. De overige administratie zal 7 jaar bewaard blijven.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

* Uw naam, adres en woonplaats.
* Uw geboortedatum.
* De datum van de behandeling.
* Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ’consult voor overige natuurgeneeskunde’ of
‘orthomoleculair’.
* De kosten van het consult.

TOESTEMMING

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese unie (EU). De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Voor je gegevensverwerking hebben wij van u, als betrokken zijnde, toestemming nodig. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt strengere eisen aan toestemming.
Wat nieuw is, is dat wij moeten kunnen aantonen dat we geldige toestemming van mensen hebben om hun persoonsgegevens te verwerken. En dat het net zo makkelijk moet zijn om de toestemming weer in te trekken.

Download hier de behandelovereenkomst

Cookies

[cookies_revoke]